ŘSD zahajuje výstavbu přeložky silnice I/34 Božejov – Ondřejov - Pelhřimov
16. 4. 2015
Zúčastnil jsem se slavnostního "poklepání na kámen" při zahájení dlouho očekávané výstavby přeložky silnice Božejov-Ondřejov-Pelhřimov.

Stávající silnice I/34 prochází v tomto úseku zástavbou obce Ústrašína, Ondřejova a Myslotína. Její směrové, výškové a šířkové parametry jsou pro současnou intenzitu dopravy, s negativními dopady z hlediska hluku a exhalací na obyvatelstvo obcí, nevyhovující. Řešená stavba na silnici I/34 je tedy přeložkou, která je vedena obchvatem zmíněných obcí. Výstavbou přeložky této komunikace dojde k výraznému omezení negativních vlivů na obyvatelstvo dotčených obcí. Technické řešení také maximálně eliminuje všechny negativní účinky na životní prostředí.

Začátek trasy je situován do km 82,300, kde tato trasa navazuje na úsek stavby „Nová Ves – Božejov“, konec stavby se nachází v km 87,697. Ve výhledu dalších let je pak plánován navazující západní obchvat Pelhřimova.

Stavba je navržena k zařazení do Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.